O SLUŽBÁCH


Spoločnosť servis REALITY s.r.o. realizuje svoju činnosť v zmysle predmetu podnikania uvedeného vo Výpise z Obchodného registra s prioritou komplexnosti služieb pre svojich zákazníkov v oblasti:

 - komplexného právneho, technického a finančného poradenstva vlastníkom
bytov a nebytových priestorov, resp. spoločenstvám vlastníkov pre
optimalizáciu zhodnotenia nehnuteľností (bytových domov, ...)

 - sprostredkovanie a realizácia obnovy a rekonštrukcie bytových domov

 - kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností – bytov, domov, pozemkov, garáží,
obchodných a kancelárskych priestorov

 - poradenskej a konzultačnej činnosti sprostredkovania predaja, kúpy
a prenájmu nehnuteľností

 - zabezpečenia kompletného právneho servisu pri realizácii kúpy, predaja
a prenájmu nehnuteľností – príprava kúpno-predajných zmlúv a návrhov na
vklad do katastra, zabezpečovacích, darovacích zmlúv

 - zabezpečenia znaleckých posudkov nehnuteľnosti a geometrických plánov

 - zabezpečenia aktuálnych dokladov o nehnuteľnosti – výpis z listu vlastníctva
a fotokópia snímky z katastrálnej mapy

 - správa bytového a nebytového fondu

 - poradenstva a sprostredkovania bankových úverov – hypotekárne a spotrebné úvery

 - sprostredkovania poistenia nehnuteľnosti

 - finančného leasingu

 - poradenstva pri riešení exekučných konaní i vyrovnania dlhov súvisiacich s
užívaním nehnuteľnosti vo Vašom vlastníctve.